Ray Barsante

SECOND VOYAGE

12 septembre - 9 octobre 2017

 

French vessel #7, glazed stoneware, 88 x 39 cm, Courtesy Ray Barsante & Galerie Lefebvre & Fils  

French vessel #7, glazed stoneware, 88 x 39 cm, Courtesy Ray Barsante & Galerie Lefebvre & Fils